• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van UniekCadeau.com zijn van toepassing op alle bestellingen, diensten en leveringen van producten van UniekCadeau.com (hierna ook aangeduid als 'de verkoper') aan consumenten (hierna aangeduid als 'de koper') via de webwinkel www.uniekcadeau.com.

1. Algemeen

Op alle bestellingen, diensten en leveringen aan consumenten via de webwinkel www.uniekcadeau.com zijn de onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voordat de overeenkomst gesloten wordt, dient u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs getoond worden.

3. Verzendkosten

Voor verzending van uw bestelling brengt UniekCadeau.com verzendkosten in rekening. Per bestelling betaalt u € 6,75 verzendkosten. Bestellingen vanaf 50 euro worden momenteel gratis verzonden! Per bestelling naar België en Duitsland betaalt u € 7,95 verzendkosten. Neem voor meer informatie hierover contact op via [email protected] Wij verzenden uw bestelling zo veel mogelijk als één pakket. Waneer de een aantal van de door u bestelde producten niet op voorraad is, kan het voorkomen dat we wachten met het verzenden van uw bestelling om te wachten op de overige producten.

4. Betaling

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt UniekCadeau.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten inclusief de verzendkosten. Een bestelling wordt geleverd na betaling. U kunt direct online betalen door middel van iDEAL (aanbevolen) of door middel van overboeking. Gebruik bij betaling via overboeking de laatste vier nummers van uw bestellingsnummer.

5. Levering

UniekCadeau.com streeft er naar dat alle artikelen die op werkdagen vóór 17:00 uur worden besteld en betaald, dezelfde dag worden aangeboden bij PostNL. Er wordt altijd gestreefd naar een zo snel mogelijke levering. Mocht om een of andere reden aanbieding bij PostNL of een andere vervoerder binnen 3 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen. Onze artikelen worden zo veel mogelijk uit voorraad geleverd. Daarom staat bij de meeste producten vermeld: "Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis." Mocht het echter toch voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien UniekCadeau.com uw bestelling binnen 10 werkdagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.UniekCadeau.com raadt u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 werkdagen schriftelijk te melden.

6. Retourneren

UniekCadeau.com doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen -  zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan UniekCadeau.com retourneren, conform de door UniekCadeau.com verstrekte instructies. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper. UniekCadeau.com zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen het retourneren aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending. Indien de koper een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal UniekCadeau.com zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen, zodat u de juiste bestelde artikelen alsnog geleverd krijgt, na ontvangst van uw teruggezonden artikelen.

7. Aansprakelijkheid

Alle producten uit het assortiment van UniekCadeau.com worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. UniekCadeau.com is niet aansprakelijk voor het verkeerd of onjuist gebruik van de producten. Producten zijn niet bedoeld voor inwendig gebruik. Verpakkingsmateriaal dient buiten bereik van kinderen te worden gehouden.

8. Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

9. Privacy-statement

De door de koper aan UniekCadeau.com beschikbaar gestelde persoonsgegevens zullen uitsluitend door UniekCadeau.com worden gebruikt en zullen in geen geval aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dat noodzakelijk is voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen

Als u vragen, klachten of suggesties heeft, dan wordt UniekCadeau.com daarvan graag telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.

11. Privacy

UniekCadeau.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en webshop www.uniekcadeau.com en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Klantgegevens worden door ons alleen opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor overige toepassing zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. UniekCadeau.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling ten behoeve van het uitvoeren van deze bestelling. UniekCadeau.com verkoopt uw gegevens niet. Wij geven uw persoonlijke gegevens, waarbij inbegrepen uw adres en e-mailadres, niet door aan derden. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (bijvoorbeeld vervoerders als PostNL waardoor de levering verzorgd wordt). In alle gevallen worden uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

13.  Inlichtingen

Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neemt u hiertoe contact met ons op via [email protected]

14.  Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In onze on-line winkel gebruiken wij cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op www.uniekcadeau.com geen cookies ontvangt.

15. Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer

Welkom bij www.uniekcadeau.com. De domeinnaam www.uniekcadeau.com, als ook de website die bereikbaar is onder het domein www.uniekcadeau.com (hierna: ‘Website’) is in eigendom van UniekCadeau.com, geregistreerd in Nederland onder nummer 53752538, en gevestigd en kantoorhoudende te Vriezenveen aan de (7671 ES) Westeinde 313 (hierna: ‘UniekCadeau.com’).

Deze Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer (hierna gezamenlijk: ‘Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de Website. Doordat u zich op de Website begeeft verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Voorwaarden. Indien u zich niet kunt vinden in de Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het gebruik van de Website te staken.

De inhoud en lay-out van de Website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt onder meer in dat het, behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, verboden is de inhoud van deze Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UniekCadeau.com. Tevens worden alle mogelijke rechten op deze Website en de inhoud daarvan uitdrukkelijk voorbehouden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de Website wordt besteed, geeft UniekCadeau.com geen garanties ten aanzien van de volledigheid en / of juistheid van de informatie die op of via de Website openbaar wordt gemaakt. Bovendien geeft zij geen garantie dat het gebruik van de Website zal (kunnen) leiden tot en / of geschikt is voor het bereiken van het door de gebruiker van de Website gewenste doel.

UniekCadeau.com aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze website rechten worden ontleend.

UniekCadeau.com is steeds bevoegd om de informatie op de Website of de informatie die via de Website openbaar gemaakt wordt te wijzigen en / of aan te vullen of te verwijderen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Op de Website aanwezige verwijzingen naar websites van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website. UniekCadeau.com biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van deze website wordt gewenst. UniekCadeau.com staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en / of volledigheid en / of actualiteit van de op de websites van derden vermelde informatie. Het feit dat UniekCadeau.com op haar Website een verwijzing naar een website van een derde heeft opgenomen, betekent niet dat UniekCadeau.com de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

Deze Voorwaarden omvatten al hetgeen UniekCadeau.com is overeengekomen met u in relatie tot het gebruik van de Website. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, alle geschillen die ontstaan in verband met of voortvloeiende uit deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo, dan - wel ter keuze van UniekCadeau.com – de bevoegde rechter.